Saturday, May 30, 2009

Kuliah Puan Sakinah - PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data merupakan satu langkah di dalam kajian tindakan di samping mengenalpasti masalah, merancang tindakan, menganalisis data dan merancang untuk tindakan seterusnya.

3 Sebab Perlu Capai Kualiti

 1. Tanggungjawab kepada pelajar.
 2. Keperluan kepada kecekapan diri dan orang lain.
 3. Keperluan untuk membuat tindakan dan berubah kepada perkara manfaat (menambah ilmu pengetahuan) dengan melakukan kajian tindakan.

Kriteria Kualiti

 • Sama dengan kriteria penyelidikan yang lain.
 • 2 rukun sains dalam senarai penyelidik dalam kriteria kualiti ialah kesahan dan kebolehpercayaan.
 • Kedua-dua konsep ini kritikal kepada kualiti penyelidikan tindakan.

Kesahan

 • Merujuk kepada kebenaran data.
 • Dengan mengetahui sama ada data sebenarnya mengukur atau mencerminkan fenomena khusus yang dikaji.

Kebolehpercayaan

 • Berkaitan dengan ketepatan data.
 • Masalah kebolehpercayaan dalam pendidikan selalu berlaku apabila data diambil dari sampel yang terlalu kecil.
 • Sehubungan itu, untuk penambahbaikan data penyelidikan tindakan, kita perlu selalu mempersoalkan berkaitan:
 1. Adakah maklumat ini merupakan perwakilan tepat realiti?
 2. Bolehkah saya fikir sebarang sebab untuk syak kepada ketepatan data?

Mengumpul Data

 • Apakah jenis data yang kita perlu kumpul untuk menjawab persoalan kajian?
 • Bagaimana kita hendak memastikan terdapat perlbagai perspektif?

Alat Pengumpulan Data

 1. Pemerhatian (video tape).
 2. Nota guru dan komen.
 3. Kerja pelajar.
 4. Refleksi pelajar dan kerja pelajar.
 5. Jurnal pelajar.
 6. Ujian.
 7. Tinjauan soal selidik.
 8. Temuduga (Audio Tape).

Thursday, May 28, 2009

Kuliah Minggu Ke-6 (Hajjah Halimah)

Aktiviti 1


Sesi suai kenal. Semua pelajar diminta menjawab soalan berikut di atas sehelai kertas bersaiz A4:
 • Nama dan No Matrik
 • Bidang Pengkhususan
 • Alamat Tetap
 • Status
 • Mengapa ingin menjadi cikgu?
 • Guru yang paling disukai dan Sebab (kenapa)?
 • Guru yang paling dibenci dan Sebab(kenapa)?
 • Apakah tugas guru?
 • Lukis gambar pokok beserta tandatangan dan tarikh lahir.

Aktiviti 2:


Pilih pasangan dan buat refleksi berkenaan mana-mana tajuk Kajian Tindakan semasa Seminar Serantau di Klana Resort, Seremban. Saya telah berpasangan dengan Suzana Bt Mohd Fauzi. Kami memilih tajuk Penerapan Metode Penemuan Terbimbing Pada Mata Pelajaran Sains untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Siswa Kelas 1C SDN 016 Pekan Baru Kota yang dibentangkan oleh Betty Holiwarni (Universiti Riau) pada sesi selari 1D bertempat di Sri Mahang.

Aktiviti 3:

Buat satu proposal kajian tindakan secara berkumpulan yang terdiri daripada 5 orang (campur lelaki, perempuan, program biologi dan pendidikan Islam, bangsa Cina dan Melayu) dan hantar pada 28 Mei 2009.

Tajuk Proposal:

Meningkatkan Kemahiran Menyangga Dalam Sukan Bola Tampar Bagi Pelajar Tingkatan Satu Sekolah Menengah Kajang Utama

Ahli-ahli kumpulan ialah :

 1. Junaidon B Abdul Majid P48695
 2. Siti Nazirah Bt Abd Wahab P48718
 3. Chiong Ai Hua P48582
 4. Suzana Bt Mohd Fauzi P48659
 5. Nur Aini Bt Abdul Rashid P48576

Monday, May 25, 2009

Tugasan 2

3 Jurnal berkaitan kajian tindakan dalam pendidikan:

1. Tajuk Jurnal: Action Research in an Undergraduate Teacher Education Program: What Promises Does It Hold?
Oleh Debby Zambo (Arizona State University) dan Ron Zambo (Arizona State University)

2. Tajuk Jurnal: Research Into Practice: Application of Participatory Action Research to Family-School Intervention.
Oleh Bonnie S. Ho (California State University, Hayward)

3. Tajuk Jurnal: The Action Research Endeavors of Six Classroom Teachers and Their Perception of Action Research.
Oleh Deborah Sardo-Brown, Counselor and Secondary Education (West Chester University, Pennsylvania 19383)


Analisis, Penilaian dan Sintesis Jurnal:


Sampel Kajian:

Jurnal 1:
Sampel merupakan pelajar psikologi pendidikan dan pelajar seminar guru seramai 296 orang yang mana 175 orang pelajar psikologi dan 121 orang pelajar seminar guru.

Jurnal 2:
Sampel merupakan 500 orang pelajar kindergarten gred 5 sekolah rendah di San Francisco Bay area. 30% daripada mereka ialah keluarga Sepanyol, 28% keluarga orang Putih, 18% keluarga Asia, dan 24% daripada keluarga minoriti etnik campuran.

Jurnal 3:
Sampel merupakan 6 orang guru yang sama-sama mengikuti program di peringkat Master. 2 orang daripadanya mengajar sekolah rendah, 2 orang mengajar sekolah menengah dan 2 orang mengajar sekolah tinggi. 4 orang daripadanya ialah guru perempuan dan selebihnya 2 orang guru lelaki.


Setting Kajian:

Jurnal 1:
Pelajar dikehendaki melakukan tugasan yang berkaitan dengan kajian tindakan agar mereka lebih memahami proses, kitaran, dan falsafah di sebalik kajian tindakan. Mereka juga diberi struktur-struktur huraian berkenaan dengan tugasan dan mereka diberi rubrik sebagai rujukan untuk mendapatkan gred yang baik.

Jurnal 2:
Ahli psikologi sekolah memberi tunjuk ajar dalam proses mencari teori aplikasi, kajian, latihan dan polisi negara/negeri yang sesuai dengan perkongsian keluarga-sekolah.

Jurnal 3:
Setiap guru dikehendaki menjalankan kajian tindakan di dalam kelas masing-masing yang mempunyai gred yang berbeza untuk melengkapkan pengajian mereka dalam program masing-masing.


Prosedur Kajian Tindakan:


Jurnal 1:


 1. Mengendalikan dua struktur pemerhatian.
 2. Memilih fokus berdasarkan pemerhatian atau cadangan daripada guru.
 3. Membangunkan/ memilih pengumpulan tiga instrumen data dan menetapkan langkah-langkah pengumpulan data.
 4. Mengumpul data asas untuk 4-5 minggu.
 5. Analisis data.
 6. Membuat tinjauan literatur.
 7. Membuat intervention plan.
 8. Membuat rancangan, refleksi kepada rancangan secara mingguan dan membuat pembaikan jika perlu.
 9. Mengumpul dan analisis post data.
 10. Membandingkan pre dan post intervention data.
 11. Menulis keputusan akhir dan cadangan lanjut.
 12. Membentangkan projek kepada rakan-rakan sekelas, penyelia universiti, guru-guru, ibu bapa dan pentadbir.

Jurnal 2:

 1. Mengadakan kerjasama dengan persatuan ibu bapa dan guru.
 2. Mengenalpasti masalah untuk melaksanakan kajian tindakan.
 3. Mengumpul dan menganalisis data.
 4. Mensintesis data dan cadangan generasi.
 5. Merekabentuk data-driven tindakan/campur tangan
 6. Menilai campur tangan.

Jurnal 3:

 1. Merancang.
 2. Bertindak.
 3. Memerhati.
 4. Menilai.

Pengumpulan dan Penganalisisan Data:

Jurnal 1:

3 guru bertanggungjawab mengajar pelajar psikologi dan 5 guru bertanggungjawab kepada pelajar seminar guru. Mereka melakukan tinjauan dan membuat soal selidik kepada pelajar. Data dimasukkan dengan menggunakan SPSS untuk dianalisis. Skor yang pelajar dapat dikelaskan mengikut kategori.

Jurnal 2:

Mengumpul data daripada keluarga (ibu bapa), terutamanya dari segi etnik dan bahasa keluarga. Membuat soal selidik menggunakan Hopkins Survey of School and Family untuk ibu bapa. Membuat penyoalan demografik kepada keluarga dan soalan terbuka tentang bagaimana sekolah dapat membantu keluarga.

Jurnal 3:

Mengumpul data melalui pemerhatian terhadap perubahan daripada pelajar-pelajar menerusi sikap, kemahiran, peningkatan dan sebagainya. Membandingkan pelajar mereka sebelum dan selepas tindakan (kitaran) pertama.

Perbandingan Jurnal (Persamaan dan Perbezaan)

Persamaan:

Persamaan di antara ketiga-tiga jurnal ini ialah pengkaji ketiga-tiganya merupakan guru yang mana terlibat secara langsung dan lebih memahami persoalan kajian tindakan tersebut.

Perbezaan:

Terdapat beberapa perbezaan di antara ketiga-tiga jurnal ini. Antaranya ialah prosedur kajian tindakan. Setiap pengkaji menggunakan pendekatan yang berbeza untuk mendapatkan jawapan terhadap setiap persoalan. Jurnal yang ke-3 contohnya menggunakan 6 orang guru untuk menjalankan kajian tindakan di dalam kelas masing-masing kemudian setelah selesai membuat satu kitaran, penulis meminta pendapat mereka berkaitan dengan kajian tindakan. Semua mereka berpendapat bahawa kajian tindakan merupakan cara yang baik untuk memperbaiki amalan dan membuat perubahan tingkah laku khususnya di sekolah.

Wednesday, May 13, 2009

Tugasan 1
Nama pengarang : Elaine Wilson
Tahun terbitan : 2009
Tajuk buku : School-based Research, A guide for education students
Negara penerbit : London
Nama penerbit : SAGE Publications Ltd
Buku ini menerangkan berkenaan dengan proses-proses yang berlaku semasa kajian dijalankan dan bagaimana kajian itu dapat dilaksanakan dengan baik. Bahagian pertama yang dibincangkan ialah mengapa guru perlu melakukan kajian, bagaimana guru dapat menggunakan kajian yang sedia ada untuk memahami dan merancang kajian sendiri, apakah fokus kajian dan bagaimana untuk memformula soalan-soalan kajian serta penggunaan kajian tinjauan. Manakala bahagian kedua pula membincangkan berkenaan dengan reka bentuk dan etika kajian, mengumpul data, menangani data, kesahan dan kebolehpercayaan kajian kualitatif oleh guru yang mengkaji, analisis data kualitatif, menggunakan pendekatan kuantitatif, analisis data kuantitatif dan penulisan kajian.

Bahagian ketiga pula menerangkan berkenaan kaedah-kaedah seperti kajian tindakan, kajian kes dan membina teori melalui data iaitu teori grounded. Bahagian terakhir pula membincangkan berkenaan paradigma iaitu positivism: kajian saintifik dalam pendidikan dan interpretivism: menemui diri sendiri dalam kajian.

Konsep Kajian Tindakan


Terdapat banyak definisi kajian tindakan, namun di setiap kes terdapat persamaan dari segi tujuan kajian iaitu untuk memperbaiki dan mengubah amalan untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan yang dikenalpasti oleh penyelidik iaitu guru. Pendekatan ini melibatkan guru melaksanakan inkuirinya sendiri serta melibatkan guru-guru lain, organisasi atau komuniti secara kolaboratif sewaktu melakukan melakukan kajian. Mereka juga menggunakan pendekatan yang fleksibel di mana kaedah kajian didefinisikan sebagai orientasi ke arah penyelidikan disamping kaedah penyelidikan.


Mengapa Guru Perlu Buat Kajian Tindakan?


Apabila guru terlibat sendiri dalam kajian di dalam kelasnya sendiri, mereka akan lebih memahami akan amalan mereka dan bagaimana untuk meningkatkannya. Guru juga terlibat secara langsung dengan pengetahuan yang sedia ada seperti psikologi, falsafah, sosiologi dan bidang sains sosial yang lain. Akibatnya, pembelajaran yang berkesan akan berlaku melalui kajian yang digabungkan dengan refleksi amalan.

Guru juga boleh memahami perspektif pelajarnya dengan lebih baik, yang mana dalam pembangunan pengetahuan dan pemahaman pelajarnya dalam pembelajaran. Kajian tindakan juga berupaya menjadikan guru sebagai pakar dalam bilik darjahnya. Di sinilah letaknya konsep dan keupayaan guru, sekali gus amalan penyelidikan ini dapat meningkatkan profesionalisme pendidik. Sebagai seorang profesional, seseorang guru cekap dan tepat menangani pelbagai isu dan cabaran dalam dunia pendidikan.

Reka Bentuk Kajian Tindakan

Reka bentuk kajian yang digunakan ialah model asas Kurt Lewin yang mempunyai satu kitaran langkah-langkah yang terdiri daripada aktiviti merancang, bertindak dan menilai keberkesanan tindakan yang telah diambil. Kitaran ini akan diulangi, di mana hasil dapatan kitaran pertama digunakan untuk perancangan kitaran kedua dan begitulah seterusnya sehingga keputusan yang memuaskan diperolehi.Contoh persoalan kajian ialah ”Adakah pelajar saya mampu menstruktur pemboleh ubah bebas dengan baik jika saya mengajar mereka dengan jelas bagaimana untuk menganalisis isu-isu?”. Seterusnya di peringkat merancang, persoalan yang boleh dilakukan ialah bagaimana untuk mengajar pelajar untuk menganalisis isu-isu yang susah, bagaimana mengumpul data untuk mengawal kesannya dan bagaimana untuk menganalisis data. Kemudian di peringkat tindakan dan pemerhatian, guru perlu melaksanakan apa yang dirancang dan memproses data yang dikumpul. Seterusnya di peringkat refleksi, guru menganalisis data-data yang ditunjukkan. Adakah persoalan itu terjawab? Jika tidak, rancang untuk kitaran yang kedua.


Model Kajian Tindakan

Terdapat tiga model kajian tindakan yang biasa digunakan oleh penyelidik. Pertamanya ialah model yang dicetuskan oleh Stenhouse dan dibangunkan oleh Elliot, Rudduct dan Somekh di UK. Lawrence Stenhouse merupakan penyelidik pertama di UK yang menyokong dan menggerakkan guru-guru supaya bergiat aktif sebagai guru penyelidik. Dalam model ini penyelidik adalah terdiri daripada guru yang mengamalkan pendidikan supaya lebih mudah memahami dan mempertingkatkan amalan.
Model yang kedua pula dipeloporkan oleh Carr dan Kemmis yang berusaha membebaskan tanggapan kajian tindakan yang dijelaskan oleh Whitehead dan McNiff di UK dan Ireland. Model ini berkaitan pengumpulan inkuiri kendiri yang diambil daripada sampel kajian dalam situasi sosial yang menyumbang kepada ekuiti dan demokrasi yang hebat dalam sekolah dan masyarakat.
Manakala model yang ketiga pula berdasarkan Schön, seorang pengamal idea yang reflektif menyusulkan bahawa kajian tindakan ialah berkaitan dengan membina pengetahuan untuk menyokong amalan profesional. Ia juga boleh dikongsi bersama ahli akademik yang lain.
Prosedur Kajian Tindakan

Dalam kajian tindakan, peringkat tindakan adalah yang terpenting. Namun di sebalik itu terdapat pendapat lain yang mengatakan bahawa kajian adalah yang terpenting manakala tindakan pula sekadar memberi faedah sampingan. Kekuatan prosedur kajian tindakan ialah bagaimana kajian tersebut mampu membangunkan hipotesis daripada data sebagai proses membangun dan memahami pendedahan data tersebut.

Langkah pertama ialah mengenal pasti masalah untuk kajian. Dalam konteks sekolah, banyak masalah boleh timbul. Oleh itu, kita perlu memfokuskan perhatian kepada perkara-perkara berikut: ’Apa yang sedang berlaku di sekolah? Bagaimana isu tersebut wujud dan apakah yang saya perlu lakukan?’. Langkah kedua ialah merancang kajian dengan melibatkan beberapa orang guru supaya banyak idea dapat dihasilkan. Kemudian langkah bertindak iaitu pelaksanaan strategi kajian tindakan. Seterunya ialah langkah pemerhatian di mana penyelidik mengumpul data dan maklumat hasil daripada tindakan yang dilakukan dengan merekod dalam bentuk catatan diari, laporan, buku log dan jurnal. Dia juga boleh melakukan soal selidik, temubual, ujian dan rakaman audio atau video.


Pengumpulan dan Penganalisisan Data

Dalam proses pengumpulan data juga mempunyai peringkat merancang: siapa, di mana, bila, bagaimana dan apa?. Selain itu terdapat juga peringkat penyediaan dan pengujian alat-alat untuk mengumpul data. Di peringkat ini, penyelidik harus merekod apa yang berlaku sama dengan cara membuat pemerhatian secara langsung atau menggunakan video atau rakaman audio. Kemudian penyelidik mesti bertanyakan apa yang sedang berlaku sama ada melalui menemubual peserta, menggunakan soal selidik atau membuat ujian. Sumber lain yang boleh dijadikan bahan ialah gambar dan analisis dokumentari.

Manakala dalam proses penganalisis data, penyelidik hendaklah menjalankan analisis secara bersendirian terlebih dahulu dengan membaca semua data yang diperolehi, meneliti gambar, rakaman audio dan sebagainya untuk membuat nota-nota penting tentang hasil kajian. Selepas itu analisis bersama semua guru yang terlibat dilakukan di mana peluang untuk mendalami data-data akan timbul. Analisis data boleh dibuat secara pola atau triagulasi. Analisis pola memberi gambaran kejadian-kejadian yang berulang-ulang. Contohnya pola amalan-amalan pelajar, perkataan-perkataan yang dikeluarkan dan sebagainya. Manakala analisis triagulasi melibatkan data dari pelbagai sumber atau responden yang berlainan, disimpulkan bersama untuk memberi makna atau pengertian kepada dapatan kajian.
Etika Kajian Tindakan

Etika dalam kajian tindakan perlu diberi perhatian kerana hak semua pihak perlu dihormati. Etika penyelidikan dapat melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung daripada dieksploitasikan oleh mereka yang ingin mengambil kesempatan untuk kepentingan diri. Etika kajian juga boleh menggunakan grid. Grid ini diubahsuai daripada grid yang sebenar untuk disesuaikan dengan penyelidikan pendidikan.

Kebolehpercayaan dan Kesahan Kajian Tindakan

Kebolehpercayaan digunakan bagi mengukur keputusan yang sama berbilang kali sepanjang masa. Secara amnya, kebolehpercayaan adalah tahap pengukuran di mana ianya bebas dari kesilapan dan menghasilkan keputusan yang tekal (consistent, tidak berubah). Ujian yang digunakan adalah Alpha-Cronbach. Tujuan pengukuran ini adalah untuk mengukur apa yang kita ingin ukurkan. Kesahan menyatakan pemasalahan mengenai sama ada pengukuran yang dijalankan mengukur apa yang sepatutnya diukur. Kebiasaanya kesahan mengukur kandungan (content), kriteria (criterion) dan konstruk (construct).
Ulasan Keseluruhan Buku
Secara keseluruhannya buku ini bagus untuk dijadikan rujukan kepada guru-guru, bakal-bakal guru amnya dan pelajar-pelajar pendidikan khususnya. Buku ini secara amnya banyak menerangkan berkenaan dengan kajian berasaskan sekolah yang mana ia berkaitan dengan semua jenis kajian termasuklah kajian tindakan. Perkara-perkara asas yang perlu ada dalam menjalankan kajian ada diterangkan di dalam buku ini. Walaupun begitu, buku ini juga mempunyai kekurangannya seperti ia tidak menerangkan dengan lebih terperinci berkenaan dengan setting kajian tindakan, sampel dan sebagainya. Namun, bahasa yang digunakan mudah difahami walaupun terkadang disalah tafsir. Semoga ulasan buku ini dapat membantu anda sedikit sebanyak dalam pemahaman terhadap kajian tindakan.

Tuesday, May 12, 2009

Kuliah Minggu Ke-4

Kajian Ekperimental

 • Kajian yang dilakukan oleh orang lain (di luar bidang) dengan menggunakan kaedah yang sama tetapi tiada penambahbaikan dan seterusnya melihat keberkesanannya.

Kajian Tinjauan/Survey


 • Sebagai input.
 • Melihat apakah kajian-kajian lepas yang telah dibuat oleh orang lain.

 • Membaca buku-buku yang berkaitan seperti psikologi dan sebagainya.

 • Kemudian mencuba teknik tersebut.

 • Merujuk kajian-kajian orang lain semasa proses merancang.

 • Membuat perbandingan dengan kajian-kajian lain semasa proses tindakan.

Langkah-langkah Dalam Proses Kajian Tindakan

Menurut Johnson (2005)
Kajian Kepustakaan- Sorotan ke atas bahan-bahan literatur seperti buku, jurnal, artikel seminar dan laporan.

Membandingbezakan- Mencari persamaan dan perbezaan erdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.

Menganalisis- Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.

Menilai- Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara daripada segi kebaikan dan kelemahan berdasarkan bukti atau dalil yang sah.

Membuat Kesimpulan- Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan.

Mensintesis- Menghasilkan idea, unsur, item dan perkara yang berasingan untuk menghasilkan gabungan yang menyeluruh dalam bentuk pernyataan, esei, lukisan dan artifak.

Monday, May 11, 2009

Tugasan Minggu ke-3

Tugasan berkumpulan:
1. Siti Nazirah Ab Wahab
2. Suzana Mohd Fauzi
3. Nur Aini Abdul Rashid

Nyatakan lapan sebab mengapa orang menentang perubahan & bincangkan cara penyelesaiannya.

Sebab-sebab:

1. Ketidakpastian keberkesanannya.
2. Perubahan yang berlaku secara drastik.
3. Malas untuk melakukan perubahan.
4. Tidak mahu keluar daripada zon selesa.
5. Memerlukan masa yang panjang.
6. Perbezaan pandangan daripada beberapa pihak.
7. Takut kegagalan akan berulang kembali.
8. Berfikiran sempit dan negatif.

Penyelesaian:

1. Cuba lakukan perubahan terlebih dahulu.
2. Menerima perubahan secara perlahan-lahan.
3. Perlu membina motivasi.
4. Menyatakan kebaikan melakukan perubahan tersebut.
5. Bersabar untuk melihat kesan perubahan.
6. Menerima pandangan orang lain dengan hati yang terbuka.
7. Mencuba sehingga berjaya.
8. Berfikiran terbuka dan positif.

Teori Perubahan

Perubahan dalam pendidikan sentiasa berlaku dan tidak dapat dielakkkan. Menurut Oliver (1996) dalam buku The Management of Educational Change: A Case Study Approach, perubahan didapati lebih menggambarkan ciri-ciri pendidikan berbanding dengan kestabilan.

Perubahan yang berlaku kadang-kala mewujudkan ketidakpastian. Dalam pendidikan ketidakpastian mestilah dielakkan kerana jika berlaku ia akan meruntuhkan masa depan generasi muda.

Jenis-jenis Perubahan

1. Perubahan ke arah peningkatan.
2. Perubahan strategik organisasi.
3. Perubahan reaktif (ada tindak balas).
4. Perubahan akibat daripada jangkaan.

Perubahan Adalah Kompleks

Dikaitkan dengan proses Evolusi (perubahan yang menghasilkan kesan yang sedikit dalam tempoh yang panjang) dan Revolusi (perubahan yang pantas dan meninggalkan kesan yang membinasakan).

Perubahan itu Multidimensi

1. Tujuan Perubahan
2. Unit Perubahan
3. Sifat Perubahan
4. Magnitud Perubahan
5. Skop Perubahan
6. Jangka masa Perubahan

Model-model Perubahan

1. Model Penggabungan Roger.
2. Model Kanter.
3. Model Rand.
4. Model Acot.